About us

Vision and Mission

As Franciscan Servants of the Holy Childhood of Jesus we live the Gospel.
As God became vulnerable and powerless,
so we allow ourselves to be touched by the realities of others’ lives.
We uphold the dignity of every human being
giving women a voice and empowering them to begin anew.

Njengama Franciscana eZisebenzi zeNgane uJesu, siphila nge Vangeli.
Njengoba uNkulunkulu uqobo wazehlisa,
Waba ngongenamandla kanjalo nathi,
Siyazithoba sizibandakanya kulokho okuthinta izimpilo zabanye abantu.
Sihlonipha isithunzi sanoma yimuphi umuntu ophilayo,
yingakho siba abakhulumeli babesifazane,
sibalekelela ekutheni baqale kabusha ezimpilweni zabo.